Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

 

Ekologická likvidace našich výrobků podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek tohoto zákona je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společností ASEKOL a.s., se sídlem: Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, na základě “Smlouvy o zajištění společného plnění”.
 

Seznam míst zpětného odběru pro odebírání použitých elektrozařízení z domácností a seznam míst odděleného sběru elektroodpadu nepocházejícího z domácností a jejich provozní doba včetně telefonních čísel jsou uvedeny na internetových stránkách MŽP v Registru míst zpětného odběru a na webových stránkách www.asekol.cz. Odevzdáním spotřebiče na příslušné sběrné místo zajistíte jeho ekologickou recyklaci.
 

Pokud se chcete zbavit použitého elektrozařízení, máte možnost ho bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo dodávky u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim tzv. kus za kus).
 

V žádném případě nesmí použitý, nefunkční výrobek skončit v komunálním odpadu nebo jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu), protože takové vysloužilé zařízení může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení a elektroodpadu na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.
 

Nefunkční elektrozařízení prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní.
 

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru, tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.
 

V případě, že by Vám uvedené informace nepostačovaly k úspěšnému vyřešení situace související s odevzdáním použitého elektrozařízení ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru, kontaktujte nás, prosím.